Условия за ползване

Общи условия за ползване на www.bulsolid.com

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъп до www.bulsolid.com и за използването му (“Услуги”), включително всички уеб страници, разположени на уебсайта, изграден на посочения домейн и всички услуги, които се предоставят посредством същия.

Използването на www.bulsolid.com следва да се извършва съобразно настоящите общи условия, а поръчката на услуги чрез уебсайта – след изричното им приемане.

1. Общи условия

1.1. www.bulsolid.com се управлява от БулСолид ЕООД, търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България със седалище и адрес на управление ул. Златен клас №12, Стара Загора 6011, ЕИК: 206020937, ДДС номер: BG206020937. Имейл за контакт с потребителите: bulsolid@gmail.com
БулСолид ЕООД е и доставчик на услугите, които се предлагат на уебсайта.

1.2. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

2. Поръчка на услуги

2.1 За да използвате Услугите, които предлагаме чрез електронната платформа, е необходимо да направите запитване към нас на имейл: bulsolid@gmail.com или тел. 088 347 7336, след което ще получите оферта за стойността на услугата и срока за изпълнение.

2.2 Сделката за услугата се смята за сключена при одобрение и получаване на електронно потвърждение от вас. С това потвърждение вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Вие приемате, че електронните изявления към www.bulsolid.com и електронните изявления от www.bulsolid.com към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).

2.3 За стартиране на услугата се изпраща проформа фактура за авансово плащане (50%) по банковата сметка на фирмата.

2.4 Услугата се смята за извършена след приемане от вас на готовия продукт. По ваше желание, с допълнително заплащане, изработения продукт ще ви бъде предаден с измервателен протокол за качество.

3. Начини на плащане

Плащането се извършва по банкова сметка:

БулСолид ЕООД
Уникредит Булбанк
гр. Стара Загора 6000, бул. “Цар Симеон Велики” 126
IBAN: BG64UNCR70001524610968
BIC: UNCRBGSF

4. Доставка и връщане на продукт

4.1. bulsolid.com се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

4.2. Ако купувачът е заявил своята поръчка до офис на Куриерската фирма, разполага със срок от 5 работни дни, считано от датата на доставка, за да я приеме. След изтичането на този срок поръчката се анулира и се връща обратно на bulsolid.com.

4.3 Купувачът има право да върне продукта, само ако има рекламации по качеството на изработка. В този случай продуктът се връща за доработка. Разходите по пратката се поемат от получателя bulsolid.com.

4.4 Съгласно действащото законодателство продуктите произведени по поръчка не могат да бъдат връщани. В случай на отказ, по някаква причина, от получаване на заявената услуга няма да ви бъдат възстановени авансовите плащания (50%).

5. По отношение на отговорността

5.1 Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на bulsolid.com забележите нередности, моля сигнализирайте на e-mail: bulsolid@gmail.com

6. Авторски права

6.1 Съдържанието на уебсайта е предмет на защита от действащото право, в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

6.2 Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в уебсайта е забранено. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

7. Други условия

7.1 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

7.2 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

7.3 Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Дата на актуализация: 28 ноември 2022